Algemene verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Preambule – definitiesa

1.1 De term(en):
- “algemene voorwaarden” verwijzen naar de hierna vermelde voorwaarden, - “site” verwijst naar de internetsite van Blanc & Marine waartoe men zich toegang kan verschaffen op het adres contact@blancetmarine.com - “product(en)” verwijst naar het(de) product(en) dat(die) via de site worden verkocht. - “verkoper” verwijst naar de SPRL M.Y. Choice ventes privées, ingeschreven in de KBO onder het nr. BE 0560.702.263, met hoofdkantoor gelegen te 1200 Brussel, De Broquevillelaan, 250/12. - “gebruiker” verwijst naar de persoon die de site raadpleegt en er iets koopt. - “partijen” verwijst gezamenlijk naar de gebruiker en de verkoper.

1.2 Iedere verkoop van producten op de site wordt door deze algemene voorwaarden geregeld.

1.3 Door op de site een bestelling te plaatsen, aanvaardt de gebruiker deze algemene voorwaarden als diegene die van toepassing zijn op zijn bestelling, met uitsluiting van alle andere voorwaarden die ervoor op de site stonden.

1.4 Deze algemene voorwaarden hebben alleen betrekking op gebruikers die natuurlijke persoon zijn en geen handelaar.

1.5 De gebruiker die op de site een product wenst te kopen, verklaart dat hij over volledige rechtsbekwaamheid beschikt. Onbekwaamverklaarden in de zin van artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kunnen in geen geval iets kopen op de site of moeten dit doen via en op verantwoordelijkheid van hun wettelijke vertegenwoordiger. Deze wettelijke vertegenwoordiger dient zich aan deze algemene voorwaarden te houden.

1.6 Mocht een of andere denkbeeldige situatie niet door deze algemene voorwaarden worden geregeld, dan dient men te refereren aan de gebruiken die in België gelden in de sector van de verkoop van op afstand.

Artikel 2. Beschrijving en beschikbaarheid van de producten

2.1 De te koop aangeboden producten zijn deze die samen met een beschrijving van hun hoofdkenmerken op de site staan op de dag en het tijdstip dat de gebruiker de site raadpleegt, dit zolang de voorraad strekt.

2.2 De verkoper stelt alle redelijke middelen in het werk om de beschikbaarheid van de producten in realtime op de site weer te geven. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld mocht het product niet meer voorhanden zijn en hij daardoor de door de gebruiker bevestigde bestelling niet kan uitvoeren.

2.3 Mocht een van de bestelde producten niet voorhanden zijn, dan wordt de gebruiker hiervan op de hoogte gebracht en krijgt hij de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen of te annuleren. In dit tweede geval krijgt hij het bedrag van zijn bestelling, mocht hij die al betaald hebben, terugbetaald.

2.4 De foto's, de teksten en andere beschrijvende elementen die de producten illustreren zijn niet bindend. Mochten deze foto's en/of teksten fout zijn, dan kan de verkoper hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Laatstgenoemde verbindt zich ertoe de fouten of weglatingen op de site zo spoedig mogelijk nadat hij ervan op de hoogte is gebracht, te verbeteren.

Artikel 3. Koopprijs en voorbereidings- en leveringskosten

3.1 Koopprijs van het product

3.1.1 De prijs van elk product (hierna “koopprijs”) staat op de site aangegeven in euro inclusief btw. Deze prijs geldt in België en is exclusief voorbereidings- en leveringskosten die eveneens voor rekening van de gebruiker komen en exclusief aftrek van kortingen of waardebonnen die persoonlijk aan de gebruiker worden toegekend.

3.1.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen te allen tijde te wijzigen. De producten worden gefactureerd tegen de koopprijs die geldt op het ogenblik dat de bestelling van de gebruiker wordt bevestigd, op voorwaarde dat de producten voorhanden zijn (cf. Art. 2).

3.2 Voorbereidings- en leveringskosten

3.2.1. Bij de bestelling verbindt de gebruiker zich ertoe niet alleen de koopprijs van de bestelde producten maar ook de leveringskosten (hierna de “kosten”) van voornoemde producten te betalen. Deze kosten verschillen afhankelijk van het type van en de hoeveelheid bestelde producten en zijn inclusief btw.

3.2.2. De gebruiker kan het bedrag van deze kosten op de site raadplegen door te klikken op het “winkelmandje”, waar een berekening van het totaalbedrag van de kost van de bestelling verschijnt, die overeenstemt met de koopprijs van de producten en de kosten. De verkoper behoudt zich het recht voor om het bedrag van de kosten te allen tijde te wijzigen. De kosten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling door de gebruiker wordt bevestigd, op voorwaarde dat de producten voorhanden zijn (cf. Art 2).

3.2.3. Deze kosten blijven verschuldigd en worden niet terugbetaald, als de gebruiker heel of een deel van de bestelling retourneert krachtens zijn verzakingsrecht overeenkomstig artikel 7.

Artikel 4. Bestelmodaliteiten

4.1 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van foute informatie die de gebruiker bij zijn bestelling heeft doorgegeven.

4.2 De gebruiker bevestigt zijn bestelling definitief door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken en verbindt zich ertoe het verschuldigde totaalbedrag vermeerderd met de kosten en na aftrek van de eventuele waardebonnen volledig te betalen.

4.3 Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten wordt er nogmaals op gewezen dat de bevestiging van de bestelbon wordt gelijkgesteld met een elektronische handtekening die tussen de partijen dezelfde rechtswaarde heeft als een handgeschreven handtekening en strekt tot bewijs voor de volledigheid van de bestelling en voor de opeisbaarheid van de krachtens voornoemde bestelling verschuldigde geldsommen.

4.4 De verkoper bevestigt elke bestelling door de gebruiker binnen 24/48 werkuren (van maandag t.e.m. vrijdag) na bestelling een e-mail te zenden op het adres dat de gebruiker heeft opgegeven bij zijn registratie (hierna “bestellingsbevestiging”). Deze bestellingsbevestiging vermeldt met name de besteldatum, het bestelde product, de koopprijs vermeerderd met de kosten evenals het e-mailadres.

4.5. De gecomputeriseerde registers die behoorlijk beveiligd in de computersystemen van de verkoper en diens partners zijn opgeslagen, zullen als bewijs gelden voor de berichten, de bestellingen en de betalingen tussen de partijen.

4.6 De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling of levering te weigeren of te annuleren, wanneer:
- er een geschil bestaat met de gebruiker,
- de vorige bestelling niet of niet helemaal betaald is,
- de bankinstellingen geen toestemming willen geven voor de betaling.
In dit geval kan de verkoper in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

4.7 De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren om andere redenen dan de voornoemde of om bijzondere voorwaarden voor de bestelling in kwestie vast te leggen.
In dit geval dient de verkoper de gebruiker hiervan binnen 30 dagen nadat de bestelling is bevestigd, op de hoogte brengen.

4.8 Na levering van het(de) product(en) kan de gebruiker de bestelling niet meer annuleren, maar kan hij zijn verzakingsrecht uitoefenen volgens de voorwaarden beschreven in artikel 7.

Artikel 5 Betalingsmodaliteiten

5.1 De aankopen worden betaald met creditcard Visa, Mastercard, American Express of via bankoverschrijving. Bij de bevestiging van de bestelling voert de gebruiker de naam van de creditcard-/bankkaarthouder, het kaartnummer, de vervaldatum van de kaart en het veiligheidsnummer in. Sommige bankinstellingen die kaarten uitgeven kunnen een extra handtekening van het type digipass vragen. De geldigheid van de betaling wordt al dan niet bevestigd na controle door de instelling die de kaart heeft uitgegeven. Als de betaling wordt bevestigd, wordt het bedrag na facturering van de bestelling geïnd volgens de modaliteiten die met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven zijn overeengekomen.

5.2 Indien U Uw betaling uitvoerd via bankoverschrijving, verbindt de klant zich er toe om het gehele bedrag van zijn factuur, inclusief de leveringskosten, te betalen binnen de 48 uur. De verkoper heeft het recht om de bestelling te annuleren indien de bataling niet is uitgevoerd binnen deze termijn. De overschrijving dient gedaan te worden op naam van Blanc & Marine, Avenue de Broqueville, 250/12 B-1200 Bruxelles, BANK : Belfius :, rekening nummer (IBAN) BE23 0689 0589 9191, BIC : GKCCBEBB.

5.3 Betalingen van meer dan vijfhonderd (500) euro per bestelling wordt door de verkoper niet aanvaard.

5.4 Het(de) bestelde product(en) blijft(blijven) eigendom van de verkoper totdat de koopprijs en de bij de bestelling vermelde kosten volledig zijn betaald.

Artikel 6 Levering

6.1 De verkoper levert uitsluitend in volgende landen: België, het Grootherdogdom Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland. (Indien U lid bent van een ander land en dat u geleverd wilt worden, gelieve rechtstreeks contact te nemen per mail: contact@blancetmarine.com)

6.2 De bestelling wordt thuis bij de gebruiker of op het door de gebruiker opgegeven adres geleverd. De bestellingen worden met BPost verzonden voor België. Voor de andere landen, met DPD of DHL of elk ander bedrijf dat goedkopere tarieven kan voorstellen, met een kwaliteit van dienstverlening.

6.3 Bij de levering wordt aan de gebruiker een verkoopfactuur overhandigd.

6.4 Voor een levering in België, zal de verkoper alles in het werk stellen om de bestelling binnen de 7 werkdagen na bevestiging van de bestelling en ontvangst van de betaling naar het afleveradres te voorzien. De transporteur zal zich op dit adres, tussen 08u00 en 17u00 op weekdagen, melden om het pakket/de pakketten aan de ontvanger of enige andere persoon aanwezig op het aangegeven adres, te leveren. In geval van afwezigheid, zal een bericht worden achtergelaten op het afleveradres. Het zal dan aan de koper zijn om zich te melden aan het aangegeven postkantoor op het bericht. De klant kan ook verkiezen voor een "inzamelpunt" of "distributeur." Indien de klant niet tijdig zijn bestelling zou ophalen, zullen de extra verzendkosten van 5 € hem aangerekend worden. Als de ophaling niet heeft plaatsgevonden, en er geen oplossing kan worden gevonden tussen de klant en de verkoper binnen een redelijke termijn, ondanks de goede wil van de verkoper, en dat de bestelling niet kan worden geleverd, zal deze geannuleerd worden, zonder mogelijke terugbetaling.
Inbegrepen in de prijs van bpack@bpost:
- De boodschap aan de ontvanger om te waarschuwen dat zijn pakket aangekomen is in zijn inzamelpunt bpack@bpost
- Ondertekening voor ontvangst van het pakket
- Notificatie 'reminder' indien de ontvanger zijn pakket niet is komen ophalen in zijn inzamelpunt, en dit binnen de twee werkdagen na aankomst van zijn pakket.
Inbegrepen in de prijs bpack Distributeurs:
- De boodschap aan de ontvanger om te waarschuwen dat zijn pakket aangekomen is bij de distributeur
- Notificatie 'reminder' indien de ontvanger zijn pakket niet is komen ophalen bij de pakketdistributeur, en dit binnen 1 kalenderdag (en een 2de reminder na 5 kalenderdagen)

6.5 Voor leveringen buiten België stelt de verkoper alles in het werk om de bestelling binnen 15 dagen na de bevestiging van de bestelling te leveren. De leveringsmodaliteiten zijn die van de diensten van de post van het betrokken land.

6.6 De leveringstermijn wordt slechts ter informatie gegeven. De niet-inachtneming van de vermelde termijn doet voor de gebruiker geen enkel recht op schadevergoeding ontstaan.

6.7 De overdracht van de risico’s op de gebruiker geschiedt op het ogenblik dat de bestelde producten ter beschikking van de bezorger worden gesteld. Het bewijs van deze terbeschikkingstelling wordt gematerialiseerd door het door de bezorger gebruikte controlesysteem.

6.8 Het is aan de gebruiker om de zendingen bij aankomst te controleren en alle voorbehoud en klachten te formuleren die gerechtvaardigd zouden zijn. Hij mag het pakje zelfs weigeren, als het zou zijn opengemaakt of als het duidelijke sporen van beschadiging vertoont. Voornoemd voorbehoud en voornoemde klachten met betrekking tot de levering van de producten moeten binnen drie werkdagen na de levering van het(de) product(en) per aangetekende brief met ontvangstbewijs rechtstreeks en gelijktijdig aan de bezorger en de verkoper worden gericht.

Artikel 7. Verzakingsrecht en retourmodaliteiten

7.1 Als het(de) op de site gekochte product(en) de gebruiker niet bevalt(bevallen), heeft hij gedurende vijftien (15) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product het recht om van zijn aankoop af te zien, zonder dat hij hiervoor een boete hoeft te betalen en een reden dient op te geven, overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Binnen deze termijn moet de gebruiker de verkoper op de hoogte brengen van zijn voornemen om zijn verzakingsrecht uit te oefenen door een e-mail te sturen naar volgend adres: contact@blancetmarine.com.
Houdt hij zich niet aan deze termijn, dan verliest de gebruiker zijn verzakingsrecht en moet hij zijn bestelling betalen.

7.2 De gebruiker moet bij het pakje dat hij terugzendt de retourbon voegen die hij heeft uitgeprint, ingevuld en ondertekend. Hij heeft toegang tot zijn bon door de pagina met praktische informatie op de site te raadplegen.

77.3 De koper retourneert het(de) product(en) aan de verkoper op volgend adres:
M.Y. Choice ventes privées SPRL
De Broquevillelaan, 250/12
B-1200 Brussel
België
tenzij hij andere instructies krijgt, met het transportmiddel van zijn keuze. De gebruiker dient het verzendingsbewijs te bewaren.

7.4 De kosten en risico’s die verband houden met de retourzending zijn voor rekening van de gebruiker.

7.5 Mocht de gebruiker zijn verzakingsrecht en zijn recht om de producten te retourneren uitoefenen binnen 14 dagen na levering en volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragrafen, dan verbindt de verkoper zich ertoe uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij het(de) product(en) heeft ontvangen de koopprijs aan de gebruiker terug te betalen, voor zover deze reeds is betaald.

7.6 De voorbereidings- en leveringskosten blijven verschuldigd zelfs bij retour en/of inruiling van het(de) bestelde product(en).

7.7 De gebruiker kan de bestelde producten inruilen volgens voormelde voorwaarden.

7.8 Bij terugbetaling van de geretourneerde producten crediteert de verkoper de creditcard waarmee voormelde producten zijn betaald met het bedrag gelijk aan de koopprijs van de producten, verminderd met de voorbereidings- en leveringskosten, evenals het bedrag van de waardebon(nen) of kortingen die bij de bestelling zijn verrekend. De terugbetaling aan de gebruiker geschiedt volgens de modaliteiten die zijn overeengekomen met de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven.

7.9 De gebruiker kan zijn verzakingsrecht en/of inruilrecht alleen uitoefenen, als het(de) geleverde product(en) overduidelijk langdurig is(zijn) gebruikt (langer dan enkele minuten), is(zijn) beschadigd of er stukken van ontbreken.

7.10 Het(de) product(en) moet(en) absoluut behoorlijk beschermd aan voormeld adres worden geretourneerd in zijn(hun) oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat (niet kapotgemaakt, beschadigd of bevuild door de klant) samen met alle eventuele accessoires, gebruiksaanwijzing, enz. en met bijbehorende originele verkoopfactuur, waarvan de gebruiker een kopie bewaart. Zo niet, kunnen ze niet worden teruggenomen of ingeruild.

7.11 Kunnen evenmin worden teruggenomen of ingeruild, producten wier verzender aan de hand van geen enkel bijgevoegd element kan worden geïdentificeerd (retournr., bestelnr., naam, voornaam, adres). Geretourneerde producten die niet door de verkoper kunnen worden aanvaard, worden bij de verkoper ter beschikking van de gebruiker gehouden. De gebruiker moet er de prijs van betalen. Bij abnormale of onrechtmatige retour behoudt de verkoper zich het recht voor om een latere bestelling te weigeren.

Artikel 8 Wettelijke waarborg

8.1 De gebruiker geniet de wettelijke waarborg in artikel 1649bis en volgende van het Burgerlijk Wetboek op alle gelijkvormigheidsgebreken die bestaan bij de levering van zijn product(en), als hij het gebrek op het ogenblik dat de overeenkomst werd gesloten niet kende of niet geacht was dit te kennen. In dit geval kan de gebruiker eisen dat het(de) betrokken product(en) kosteloos wordt(worden) vervangen binnen een redelijke termijn en binnen de grenzen van de beschikbaarheid van soortgelijke producten.

8.2 De gebruiker kan evenwel niet eisen dat de overeenkomst bij geringe gelijkvormigheidsgebreken wordt ontbonden. Er zal in voorkomend geval eveneens rekening worden gehouden met slijtage die het gevolg is van het gebruik van het(de) product(en) door de gebruiker sinds levering.

8.3 De kosten voor het retourneren van het niet-conforme product neemt de verkoper voor zijn rekening, voor zover het product via de diensten van de Post vanuit België worden geretourneerd. Deze retourkosten worden gecrediteerd in de vorm van een waardebon die men bij een volgende bestelling kan aftrekken of worden in de eventuele terugbetaling verrekend.

8.4 De waarborg geldt niet voor:
- normale slijtage van het product,
- gebreken en schade door toedoen van de gebruiker.

Artikel 9 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

9.1 De verkoper verbindt zich ertoe de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens in acht te nemen.

9.2 De verkoper verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die op de site worden verzameld niet onder derden te verspreiden. Ze zullen door zijn interne diensten uitsluitend worden gebruikt voor de verwerking van de bestellingen (die wel aan onderaannemers kan worden toevertrouwd) of met het oog op een betere of op maat gesneden communicatie, met name via informatiebrieven / e-mails en om de site op de bij de gebruikers vastgestelde voorkeuren af te stemmen.

9.3 De verkoper ziet er dus van af de informatie over zijn gebruikers te verkopen, te commercialiseren of aan derden te verhuren. Bij overdracht of gebruik van persoonsgegevens door derden verbindt de verkoper zich ertoe de gebruiker hiervan op voorhand te informeren zodat deze zijn recht op verzet kan uitoefenen.

9.4 De verkoper kan ook aan vertrouwensderden geconsolideerde statistieken leveren over de gebruikers, de verkoop, de uitwisselingsstructuur en de op de site beschikbare informatie. Deze statistieken mogen echter geen persoonsgegevens bevatten.

9.5 Dit artikel kan de overdracht noch de afstand van activiteiten aan een derde verhinderen.

9.6 Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens kan de gebruiker zijn recht op toegang tot het bestand en zijn recht op verbetering van zijn persoonsgegevens uitoefenen door naar het gedeelte “persoonsgegevens” van de rubriek “Mijn Account” te gaan. Hij kan zijn recht op het schrappen van hem betreffende informatie uitoefenen door naar de site te surfen, naar de rubriek “Contact” en daar “Ik wil mijn account opzeggen” (door e-mailadres, naam, voornaam en postadres op te geven) te selecteren.

9.7 De verkoper maakt gebruik van cookies. Een cookie is een computerbestand dat op de harddrive van de pc van de gebruiker wordt opgeslagen. Het is bedoeld om een vorig bezoek van de gebruiker op de site te melden. Cookies worden door de verkoper onder meer gebruikt om de aan de gebruiker aangeboden dienst te personaliseren. De gebruiker behoudt de mogelijkheid om cookies te weigeren door zijn browser te configureren. Hij verliest dan de mogelijkheid om de dienst die hem door de verkoper wordt geleverd, te personaliseren.

9.8 Sommige pagina’s van de site kunnen soms elektronische beelden of "webtags" bevatten, waarmee het aantal bezoekers dat voornoemde pagina’s heeft bezocht, kan worden geteld. Deze webtags kunnen met sommige partners van de verkoper worden gebruikt, met name om de doeltreffendheid van sommige acties te meten en te verbeteren. De via deze tags verkregen inlichtingen maken het mogelijk om statistieken te verzamelen over het aantal bezoekers op bepaalde pagina’s van de site. Zo kunnen we beter op de wensen van de gebruikers van de site inspelen.

Artikel 10 Communicatie per e-mail en per post

10.1 De gebruiker stemt ermee in dat de verkoper hem e-mails en post toestuurt, met name voor reclame-, informatie- en andere doeleinden.

10.2 Als de gebruiker geen/niet langer e-mails en post van de verkoper wenst te ontvangen, kan hij de verkoper een e-mail sturen op volgend adres : contact@blancetmarine.com of zich via de site uitschrijven.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de verkoper

11.1 De verkoper gaat alleen een inspanningsverbintenis aan voor alle stappen met betrekking tot de toegang tot de site, het bestelproces, de levering of de latere diensten.

11.2 De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van de site, met name een onderbreking van de dienst, hacking, de aanwezigheid van computervirussen of andere onaangenaamheden.

11.3 De aansprakelijkheid van de verkoper kan krachtens deze algemene voorwaarden in geen geval groter zijn dan de betaalde of te betalen bedragen bij de transactie die aan de basis ligt van voormelde aansprakelijkheid.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

12.1 Alle elementen van de site, of het nu gaat om visuele of geluidselementen, inclusief de onderliggende technologie, zijn exclusief eigendom van de verkoper.

12.2 Gebruikers met een eigen internetsite die een rechtstreekse link met de site van de verkoper wil aanleggen, moeten laatstgenoemde eerst uitdrukkelijk om toestemming vragen. Het gaat in dit geval niet om een gewone impliciete toetredingsovereenkomst. Iedere hypertekst link die terugkoppelt naar de site en daarbij gebruikmaakt van in-line linking, framing, deep-linking is uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link -zelfs indien hij stilzwijgend is toegelaten- op eenvoudig verzoek van de verkoper onmiddellijk worden verwijderd.

Artikel 13 Geschillen

13.1 De contractuele betrekkingen die de partijen bindt, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

13.2 Bij geschillen dient een oplossing in der minne te worden gezocht alvorens een rechtsvordering kan worden ingesteld. Wanneer een minnelijke schikking uitblijft, en naar keuze van Blanc & Marine (M.Y. Choice ventes Privées) zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (Locatie van het hoofdkantoor) of van Waals-Brabant (Locatie van de operationele hoofdkwartier) bevoegd om het geschil tussen de partijen te beslechten.

Artikel 14 Nietigheid en draagwijdte

14.1 Als één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig worden geacht of verklaard overeenkomstig de wet, een reglement of ingevolge een definitieve uitspraak, dan blijven de kracht en draagwijdte van de overige bepalingen ongewijzigd.

14.2 Deze algemene voorwaarden en het aan de gebruiker overgemaakte besteloverzicht vormen een contractueel geheel en bevatten alle contractuele betrekkingen tussen de partijen.

Artikel 15 Wijziging

15.1 De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en brengt de gebruikers via de site van de nieuwe versie op de hoogte.

15.2 Alleen de voorwaarden die op de site staan op het ogenblik dat de bestelling wordt bevestigd zijn van toepassing. De gebruiker kan deze voorwaarden vóór of tijdens de bestelling uitprinten.